CHURCH CAR PARK

Church Car Park
Image © Chris Guy
Watford's Guggenheim
November, 2023